Fondi për Sigurimin e Depozitave të Kosovës

Fondi për Sigurimin e Depozitave të Kosovës (FSDK) është një institucion i pavarur i themeluar maj 2011 në bazë të Ligjit mbi Themelimin e Sistemit për Sigurimin e Depozitave për Institucionet Financiare në Kosovë (Ligji No.03/L-216) me qëllim që të mbrojë depozitorët e vegjël nga humbja në rastin e revokimit të licencës dhe mbyllja e një banke, si dhe të mbështesë Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës në përmbushjen e objektivit të saj për funksionimin më të shpejtë, të shëndoshë të aftësisë paguese dhe efikas të një sistemi të qëndrueshëm të bazuar në tregun financiar.

Lajmet e Fundit