arkiva prokurim

17.11.2014 Kërkesë për ofertë Ultrabook – rishpallje –
04.11.2014 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Auditim i Jashtëm i pasqyrave financiare të Fondit për Sigurimin e Depozitave të Kosovës për vitet financiare 2014-2016 –  
21.10.2014 Furnizim me Ultrabook 
09.09.2014 Auditimi i Jashtëm i pasqyrave financiare të Fondit për Sigurimin e Depozitave të Kosovës për vitet financiare 2014-2016 – TER_DIFK_External Audit