Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në Takimin i Përgjithshëm Vjetor dhe Konferencën Vjetore të IADI-it

Përfaqësuesit e FSDK-së: anëtari i Bordit Menaxhues të FSDK-së Z. Bekim Berisha, Drejtoresha Menaxhuese, Znj. Violeta Arifi-Krasniqi, dhe Zyrtarja Ligjore, Znj. Shqipe Devaja, morën pjesë në Takimin e Përgjithshëm Vjetor dhe Konferencën Vjetore të IADI-it të mbajtur në datat 18 dhe 19 tetor 2018. IADI përfaqëson Shoqatën Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave me seli nëLEXO MË SHUMË

Pjesëmarrja në simulimin e përbashkët të organizuar nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave në Shqipëri (ASD)

Me ftesë nga Agjensioni i Sigurimit të Depozitave të Shqipërisë (ASD), me datë 26 & 27 Shtator 2018, stafi i FSDK-së mori pjesë në simulimin e përbashkët të organizuar nga ASD në Tiranë. Pjesëmarrja në simulimin e përbashkët kishte për qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe ngritjen e kapaciteteve organizative për realizimin e një procesi kompensimi,LEXO MË SHUMË

Në punëtorinë e mbajtur në Tiranë FSDK shqyrtoi progresin dhe vendosi planifikimin për vitin 2019

FSDK shqyrtoi progresin e përmbushjes së aktiviteteve deri me 30.09.2018 sipas planit të biznesit të miratuar dhe përcaktoi afatet dhe detyrat për të siguruar përmbushje të aktiviteteve të planifikuara deri me 31.12.2018. Në sesionin e dytë të punëtorisë, nën udhëheqjen e çdo funksioni të FSDK-së, u përcaktuan aktivitetet për vitin 2019 në pajtim me PlaninLEXO MË SHUMË

Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në Asamblenë e Përgjithshme Vjetore, Konferencën ICS dhe Konferencën Ndërkombëtare Vjetore të EFDI – 12-14 Shtator 2018 – Vjenë/Austri

Përfaqësuesit e FSDK-së, përkatësisht Drejtoresha Menaxhuese, Znj. Violeta Arifi-Krasniqi, dhe Zyrtari i Lartë për Financa, Z. Vllaznim Bytyqi, morën pjesë në takimet e Komitetit, Asamblenë e Përgjithshme dhe konferencën ndërkombëtare të EFDI që u mbajt në Vjenë nga data 12 deri më 14 shtator të vitit 2018. Ngjarja 3-ditore u organizua nga Forumi Evropian iLEXO MË SHUMË

FSDK mbajti konferencën për vetëdijesimin e publikut mbi Sistemin e Sigurimit të Depozitave në Kosovë

Në konferencën për media të mbajtur më 26 Korrik 2018, Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë prezantoi raportin vjetor për vitin 2017 mbi të arriturat kryesore për këtë vitin, dhe mbajt orë vetëdijesuese për ngritje e njohurive mbi përfitimin dhe kufizimet e Sistemit të Sigurimit të Depozitave. Pjesëmarrës për fjalë rasti në Konferencën përLEXO MË SHUMË

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë më datë 30.04.2018 publikoi raportin vjetor për vitin 2017

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) me date 30.04.2018 publikoi raportin vjetor për vitin 2017, të miratuar nga Bordi Menaxhues më datë 26.04.2018, që vë në pah performancën pesë vjeçare të institucionit të detajuar në pjesën e raportit: Progresi pesëvjeçar! Fillimisht në raport theksohen arritjet e rëndësisë madhore që kanë për qëllim përafriminLEXO MË SHUMË

Drejtoresha Menaxhuese në punëtorinë për gazetare prezantoi informacionet relevante për publikun mbi Sistemin e Sigurimit të Depozitave

Drejtoresha Menaxhuese, Znj. Violeta Arifi-Krasniqi, në cilësinë e folësit mori pjesë në punëtorinë me gazetarë të organizuar nga Shoqata e Bankave të Kosovës të mbajtur me 22.06.2018. Znj. Arifi- Krasniqi para audiencës së gazetarëve, në panelin e I-rë, që trajtoi temën e Lajmeve financiare, prezantoi informacionet relevante për publikun mbi Sistemin e Sigurimit të Depozitave.LEXO MË SHUMË

Drejtoresha Menaxhuese përfaqësoi FSDK në takimet e Këshillit Ekzekutiv dhe Konferencën e IADI-it

Drejtoresha Menaxhuese, Znj. Violeta Arifi Krasniqi, në cilësinë e anëtares e përfaqësoi FSDK në takimet e Komiteteve dhe takimin e 55-të të Këshillit Ekzekutiv të IADI-it (Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave), ku ndër të tjera, Këshilli zgjodhi Zëvendës Kryesuesin, Zt. Giuseppe Boccuzzi, i cili njëkohësisht është Kryesues i Komitetit Rajonal të Evropës. Këshilli EkzekutivLEXO MË SHUMË

Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës dhe Fondi i Sigurimit të Kursimeve dhe Depozitave të Republikës së Turqisë nënshkruajnë Marrëveshjen e dytë të bashkëpunimit

Në ceremoninë e nënshkrimit me 29.05.2018 Zt. Hamit Sari – Anëtar i Bordit dhe Znj. Violeta Arifi – Krasniqi, Drejtoreshë Menaxhuese nënshkruan Marrëveshjen e dytë të Bashkëpunimit në mes të Fondit për Sigurimin e Depozitave të Republikës së Kosovës “FSDK” dhe Fondi i Sigurimit të Kursimeve dhe Depozitave të Republikës së Turqisë “FSKD të Turqisë”.LEXO MË SHUMË

Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në punëtorin EFDI D2I mbi “Pasqyrën e gjendjes së agreguar të depozitorit (single customer view-SCV): Çështjet, Sfidat dhe Zgjidhjet për SSD-ve”, të organizuar nga Forumi Evropian i Siguruesve të Depozitave (EFDI)

Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në punëtorin mbi ” Pasqyrën e gjendjes së agreguar të depozitorit (SCV): Çështjet, Sfidat dhe Zgjidhjet për SSD-ve”, të organizuar nga De Nederlandsche Bank (Holandë) dhe Skema e Kompensimit të Shërbimeve Financiare (MB) (Financial Services Compensation Scheme)- UK nën ombrellën e Forumit Evropian të Siguruesve të Depozitave (EFDI). Kjo ngjarjeLEXO MË SHUMË