Zyrtarja e Lartë e Kompenzimit morri pjesë në programin trajnues FDIC 101 i organizuar nga FDIC më 12-16 mars 2018

Zyrtarja e Lartë e Kompenzimit Znj. Lirika Ulaj, mori pjesë në programin trajnues FDIC 101 i organizuar nga FDIC – (Federal Deposit Insurance Corporation). FDIC 101 është program 5-ditor i cili pasqyron politikat dhe procedurat qeverisëse të përdorura nga FDIC për të mbështetur mandatet e saj në sigurimin e depozitave, mbikëqyrjen bankare dhe rezolucionet eLEXO MË SHUMË

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë publikoi Plani Strategjik për periudhën 2018-2022

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) publikoi Planin Strategjik për periudhën 2018-2022, të miratuar nga Bordi Menaxhues më datë 18.01.2018, i cili do të sigurojë zhvillim institucional në pajtim me Direktivën Evropiane mbi Garantimin e Depozitave dhe të Parimeve Themelore të IADI-it. Plani strategjik përfshin periudhën pesëvjeçare të planifikimit, 2018-2022, me vizion qëLEXO MË SHUMË

FSDK në punëtorinë e përbashkët shqyrtoi ‘Procedurën Standarde të Veprimit mbi Procesin e Kompensimit’

Stafi i FSDK-së ka mbajtur punëtorinë e përbashkët me qëllim të shqyrtimit të ‘Procedurës Standarde të Veprimit mbi Procesin e Kompensimit’ përkatësisht Fazën përgaditore. Në Punëtorinë e mbajtur në datat 12 – 15 Shkurt 2018 në Tiranë, janë adresuar rekomandimet dhe mësimet e dala ‘lessons learned’ nga simulimi i ‘ngjarjes së siguruar’ i kryer meLEXO MË SHUMË

FSDK u përfaqësua nga Drejtoresha Menaxhuese në takimet e Këshillit Ekzekutiv të IADI-it dhe Konferencën e organizuar nga Instituti për Stabilitetin Financiar

Drejtoresha Menaxhuese, Znj. Violeta Arifi Krasniqi, në cilësinë e anëtares e përfaqësoi FSDK në takimet e Komiteteve dhe takimin e 54-të të Këshillit Ekzekutiv të IADI-it (Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave) ku ndër të tjera është miratuar Kodi i Etikës si dhe është prezantuar iniciativa për themelimin e grupit punues për hulumtimin e opsioneveLEXO MË SHUMË

Nga 1 Janari 2018 limiti i sigurimit të depozitave rritet në €5,000

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK), njofton që nga 1 janari i vitit 2018, është rritur limiti i sigurimit të depozitave nga €4,000 në €5,000, në përputhje me Nenin 3, paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-133 mbi Sigurimin e Depozitave. Të gjitha bankat anëtare të FSDK-së, janë pajisur me çertifikata të anëtarësisë dheLEXO MË SHUMË

Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në punëtorinë një ditore mbi Sistemet e Sigurimit të Depozitave të organizuar nga Banka Botërore: Qendra Këshillimore për Sektorin Financiar (FINSAC)

Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në një punëtori një ditore mbi Sistemet e Sigurimit të Depozitave: Adresimi i Sfidave në Financim, Investime, Kontribute të bazuara në Rrezik dhe Stres testi. Seminari u organizua nga Banka Botërore – Qendra Këshillimore e Sektorit Financiar të Vjenës (FinSAC). Në Punëtorinë e mbajtur më 30 nëntor 2017, në zyrënLEXO MË SHUMË

FSDK merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare “Qasja në Financa, Kreditimi Bankar dhe Sektorët Bankar në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore”

Me datën 14.11.2017, Drejtoresha Menaxhuese e FSDK Znj. Violeta Arifi-Krasniqi do të merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare “Qasja në Financa, Kreditimi Bankar dhe Sektorët Bankar në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore”, e bashkë organizuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, Banka Kombëtare e Austrisë dhe Banka Investive Evropiane. Qëllimi i organizimit tëLEXO MË SHUMË

FSDK u përfaqësua në IADI për Takimet vjetore dhe mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare

FSDK u përfaqësua nga Drejtoresha Menaxhuese e FSDK-së, Violeta Arifi-Krasniqi, dhe Zyrtari Zt. Besmir Kuqi në Takimet Vjetore të Këshillit të IADI-it, Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave. Në takim të Komitetit për Hulumtime dhe Udhëzime ndër të tjera është miratuar për konsultim hulumtimi mbi Lartësinë e Synuar të Fondit të Sigurimit të Depozitave kuLEXO MË SHUMË

FSDK mori pjesë në simulim teknik për procesin e përllogaritjes së primit të organizuar nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë

Në vijim të Memorandumit të Mirëkuptimit të lidhur në korrik të vitit 2017, Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Shqipërisë  mirëpriti delegacionin e Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës ku iu mundësua pjesëmarrja në simulimin e përbashkët me temën “Simulim teknik për procesin e përllogaritjes së primit” i cili u mbajt në Tiranë ,LEXO MË SHUMË

FSDK vendosi Strategjinë Pesëvjeçare të zhvillimit institucional për periudhën 2018-2022

Në punëtorinë e përbashkët të drejtuar nga Drejtoresha Menaxhuese Violeta Arifi Krasniqi dhe me pjesëmarrje të të gjithë punonjësve u vu drejtimi i zhvillimit strategjik të FSDK-së për pesë vitet e ardhshme 2018-2022. Punëtoria është mbajtur në Tiranë nga 2 deri me 4 tetor 2017, ku u vendosen katër qëllime strategjike të cilat përveç qëLEXO MË SHUMË