Agencija za osiguranje depozita Republike Albanije i Fond za osiguranje depozita u Republici Kosovo unapređuju saradnju

Institucije za osiguranje depozita Republike Albanije i Kosova daju nov podsticaj bilateralnim odnosima u smeru finansijske stabilnosti odgovarajućih deponenata. Izvršni direktori AOD-a, g. Genci Mamani, i FODK-a, gđa Violeta Arifi-Krasniqi, su 27. jula 2017, u Prištini, potpisali nov Sporazum o razumevanju.

U nizu neprekidnih sastanaka i konsultacija, u cilju povećanja profesionalnog nivoa i kapaciteta osiguranja i nadoknade, Sporazum o saradnji ima za cilj većinom stvaranje prostora za profesionalniju i sveobuhvatniju saradnju u pogledu priprema za događaj nadoknade. Među glavnim novostima koje uvodi Memorandum je angažovanje potpisnica na održavanju zajedničkih simulacionih vežbi kao i ponuda uzajamne pomoći, ako se bude smatralo potrebnim, u slučaju nadoknada. Ovim dodatnim unapređenjem nivoa saradnje se uzimaju u obzir slične organizacione strukture i slične finansijske realnosti u kojima autoriteti deluju.

Povodom ceremonije potpisivanja, generalni direktor AOD-a, g. Genci Mamani, je održao kratak govor pozdravljajući i zahvaljujući se rukovodstvu FODK-a na veoma plodnoj saradnji i osigurao da čin koji oba autoriteta preduzimaju, dokazuje uzajamnu ozbiljnost i profesionalizam za stvaranje što sigurnijeg finansijskog ambijenta u skladu sa najboljim standardima u disciplini osiguranja depozita. sa druge strane, upravna direktorka FODK-a, gđa Violeta Arifi-Krasniqi je naglasila da saradnja između AOD-a i FODK-a dokazuje predanost obe institucije u ispunjenju međunarodnih standarda u oblasti međunarodnih standarda osiguranja depozita na osnovu zajedničke sinergije, kako bi bili na usluzi deponentima i finansijskoj stabilnosti.

Na ceremoniji je učestvovala i gđa Shkendije Himaj – Zekaj, predsedavajuća Upravnog odbora FODK-a, koja je pozdravila značaj sporazuma između FODK-a i AOD-a, i između ostalog naglasila da je stabilan finansijski i institucionalni razvoj FODK-a rezultat međuinstitucionalne saradnje, a posebno u okolnostima kada Centralna banka Republike Kosovo obezbeđuje održivu finansijsku stabilnost, kada Vlada Kosova preko Ministarstva finansija podržava razvojne ciljeve FODK-a i kada komercijalne banke članice doprinose u održivom finansiranju FODK-a u vidu redovnih premija, onda je razvoj FODK-a neizbežan.

Na ceremoniji su takođe učestvovali visoki upravnici Agencije za osiguranje depozita Republike Albanije, Centralne banke Kosova, banke članice FODK-a, kao i predstavnici medija.