Upravni Odbor

Upravni Odbor upravlja FODK-om i sastoji se od pet članova, koje imenuje Centralna Banka Republike Kosova.

  1. Guverner Centralne Banke ili njegov ovlašćeni predstavnik.
  2. Jedan predstavnik  Ministarstva za Finansije
  3. Upravni Direktor FODK-a
  4. Jedan (1) stručnjak sa iskustvom u oblasti finansija i osiguranja depozita
  5. Jedan (1) stručnjak – ovlašćeni Revizor

Trenutno, Upravni Odbor FODK-a se sastoji od sledećih članova:

  1. Gđa. Shkëndije Himaj-Zekaj, ovlašćeni predstavnik Guvernera Centralne Banke Republike Kosova
  2. G. Ilir Rama, predstavnik  Ministarstva za Finansije
  3. Gđa. Violeta Arifi-Krasniqi, Član (Generalni Direktor FODK-a)
  4. G. Bekim Berisha, Član (Stručnjak – Revizor)