Viša službenica za obeštećenje učestvovala na radionici koju je organizovao Evropski forum osiguravača depozita

Viša službenica za obeštećenje, gđa Lirika Ulaj, učestvovala je na jednodnevnoj radionici koju je organizovao Evropski forum osiguravača depozita – EFDI, banka De Nederlandsche i Shema za obeštećenje nemačkih privatnih banaka, pod naslovom „Obeštećenje pod režimom direktiva sheme osiguranja depozita“, 14. juna 2017. u Berlinu.

Na ovoj radionici su predstavljene mnogobrojne prezentacije raznih shema za osiguranje depozita, kao što su: Shema za obeštećenje nemačkih privatnih banaka, FSCS, NDIF, FGDR, Garancioni fond norveških banaka i drugi stručnjaci osiguranja depozita iz Evropske zajednice. Teme diskusije su bile usredsređene na pitanja koja predstavljaju najveći izazov za uspešno obeštećenje u roku od 7 radnih dana, kao što su: određivanje prihvatljivosti deponenata (zajednički računi, računi korporacija, THB računi sa visokim privremenim bilansom), kao i drugi problemi sa kojima su se suočile razne sheme za osiguranje depozita na planu obeštećenja.

Takođe, na radionici je diskutovano o inovativnim pristupima i digitalizaciji industrije finansijskih usluga, kako utiču na oblast osiguranja depozita u izmenama regulatornog kadra. Napredne metode korišćene za obeštećenje (isplatu), kao što su: metoda 10 centi, online plaćanje i drugi finansijski instrumenti koji su poslati deponentima preko poštanskih usluga.